Munthandel G. Henzen LID VAN DE NVMH
 HOME|MUNTEN|PENNINGEN|ARCHEOLOGIE|ZOEKEN|INKOOP|OVER ONS|CONTACT|BESTELLEN|VOORWAARDEN

Munten > Noordelijke Nederlanden > Republiek der Zeven Verenigde Provincien (1581 – 1795) > Holland
< Terug

NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden rijder of 14 gulden 1749, Dordrecht

gewicht 9,93gr. ; goud Ø 26mm.
muntmeester Otto Buck

Het betreft hier het eerste jaar van dit munttype. In de jaren 1749-1751 werden zo′n 296.490 stuks aangemunt. De jaren 1750, vaak gewijzigd uit 1749,en 1751 komen veel vaker voor dan het jaar 1749.Waarschijnlijk is de productie in het eerste jaar klein geweest. Zeldzaam.

Delmonte 782 ; Verkade 40.4 ; HNPM.19 ; CNM.2.28.47 ; Friedberg 253 R
Onbeduidend montage spoor en minieme muntplaatoneffenheid.
Nauwelijks gecirculeerd exemplaar met scherpe details.
pr/unc

1.395,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden rijder van 14 gulden 1750/49, Dordrecht

gewicht 9,94gr. ; goud 27mm.
Zeer zeldzame jaartalwijziging van 1750 uit 1749.
Delmonte 782(R3) ; Verkade 40.4 ; HNPM.19 ; CNM.2.28.47 ;
Friedberg 253
RR
kleine zwakte van de slag in het randbereik
pr

1.475,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden rijder of 14 gulden 1751, Dordrecht

gewicht 9,90gr. ; goud Ø 26,5mm.
Delmonte 782 ; Verkade 40.4 ; HNPM.19 ; CNM.2.28.47 ; Friedberg 253 R
Enkele minieme haarkrasjes, doch weinig gecirculeerd prachtexemplaar met stempelglans.
pr/unc

1.350,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden rijder of 14 gulden 1762, Dordrecht

gewicht 9,88gr. ; goud Ø 27mm.
muntmeester Wouter Buck

Van de gouden rijders die in de jaren 1749-1763 zijn aangemunt, is het jaartal 1762 verreweg het minst voorkomend. Hiervoor is een verklaring; In 1749 had men het besluit genomen tot het slaan van gouden rijders. Hiervoor werd vooral goud gebruikt van te lichte gouden dukaten, die op deze wijze uit omloop werden genomen.  Het dukaten goud (986/1000) werd vermengd met zilver tot een gehalte van 917/1000, dat het vastgestelde gehalte van de gouden rijder werd. De uitgifte bleek een succes en ook andere provincie namen het voorbeeld van Holland over. De Staten-Generaal schreven voor dat de hele en halve gouden rijders uitsluitend mochten worden aangemunt in opdracht van de Provinciale Staten. Sommige muntmeesters hielden zich echter niet aan dit voorschrift, en lieten ook particulier goud vermunten tot gouden rijders. Daarop werd bij resolutie van de Staten -Generaal van 3 november 1751 aan de provinciale  muntmeesters bevolen de muntstempels van de hele en gouden rijders onklaar te maken. Verdere aanmunting werd dus verboden. Pas in 1760 besloten door de Staten-Generaal dat de aanmunting hervat mocht worden, hetgeen meteen door de provincies werd opgevolgd. Een verzoek van de Hollandse muntmeester Wouter Buck, om voor zijn rekening rijders te mogen munten, werd door de Staten van Holland op 25 juli 1761 afgewezen. Reden was de stijgende goudprijs, waardoor de goudinhoud van de gouden rijder boven de 14 gulden kwam te liggen. In Holland kwam de aanmunting van hele en gouden rijder derhalve vrijwel tot stilstand. Dit verklaard ook dat de hele en gouden rijders van het jaar 1762 het zeldzaamste zijn van de reeks. In 1763 werd aanmunting nog korte tijd toegestaan, waarna het definitief tot een einde kwam.

Delmonte 782 ; Verkade 40.4 ; HNPM.19 ; CNM.2.28.47 ; Friedberg 253 RR
pr

1.850,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden rijder of 14 gulden 1763, Dordrecht

gewicht 9,90gr. ; goud Ø 27mm.
muntmeester Wouter Buck

Nadat de muntslag van hele en gouden rijder in 1762 vrijwel tot stilstand was gekomen, werd deze in 1763 weer hervat. Na de Vrede van Hubertsburg in 1763 kwam zoveel muntmateriaal naar de Republiek, dat men er geen weg mee wist en de munthuizen het niet genoeg verwerken konden. De goudkoers was om die reden weer gedaald, waardoor aanmunting van gouden rijder weer lucratief werd. De gouden rijders waren zogenaamde standpenningen, waarvan goudinhoud, gewicht en koers van te voren waren vastgelegd. Dit in tegenstelling tot de gouden dukaten, die negotiepenningen waren. De koers van negotiepenningen fluctueerde met de goudprijs mee. Later in 1763 steeg de goudprijs weer, waarmee definitief een einde kwam aan de aanmunting van de gouden rijder.

Delmonte 782 ; Verkade 40.4 ; HNPM.19 ; CNM.2.28.47 ; Friedberg 253
Nauwelijks gecirculeerd prachtexemplaar met veel stempelglans.
unc-

1.595,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - 1/2 Grote oude gouden rijder 1607, Dordrecht

gewicht 4,87gr. ; goud Ø 28mm.
In de jaren 1606-1607 werden van de ½ grote oude gouden rijders
slechts 5685 stuks aangemunt. Zeer zeldzaam.
Delmonte 781 ; Verkade 40.3 ; HMPM.18 ; CNM.2.28.46;Fr.252 RR
zfr/pr

2.150,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - ½ Gouden rijder of 7 gulden 1760, Dordrecht

gewicht 4,97gr. ; goud Ø 21mm.
muntteken roos
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 783 ; Verkade 40.5 ; HNPM.20 ; CNM.2.28.48 ; Friedberg 254
Weinig gecirculeerd exemplaar met fijne details.
pr+/pr

750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele gouden dukaat 1758, Dordrecht

gewicht 6,86gr. ; goud Ø 29mm.
Delmonte 773 ; Verkade 39.4 ; HNPM.14 ; CNM.2.28.52 ; Friedberg 248 R
Zeldzaam stuk, in een mooie kwaliteit.
pr

1.850,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele gouden dukaat 1764, Dordrecht

gewicht 6,92gr. ; goud Ø 28mm.
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 773 ; Verkade 39.4 ; HNPM.14 ;
CNM.2.28.52 ; Friedberg 248    
R
Zeldzaam stuk, in een mooie kwaliteit.
pr-

1.750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1606, Dordrecht

gewicht 3,43gr. ; goud Ø 22mm.
muntteken roos
Delmonte 774 ; Verkade 39.5 ; HNPM.13 ;
CNM.2.28.53 ; Friedberg 249
RR

zfr

585,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1649, Dordrecht

gewicht 3,45gr. ; goud Ø 22mm.
muntteken roos
Delmonte 774 ; Verkade 39.5 ; HNPM.13 ; CNM.2.28.53 ; Friedberg 249 RR
zfr+/pr-

595,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1654, Dordrecht

pijlenbundel met 4 (!) pijlen
Delmonte 774 ; Verkade 39.5 ; HNPM.13 ; Friedberg 249 RR
Uitzonderlijk mooie kwaliteit voor een dukaat uit deze periode.
pr/unc

835,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Piedfort gouden dukaat 1673, Amsterdam

gewicht 13,77gr. ; goud Ø 24mm.
Zware afslag op gewicht van circa 4 gouden dukaten.
muntteken stadswapen van Amsterdam
vz. Geharnaste en gehelmde ridder staande naar rechts, met sjerp over
rechterschouder, zwaard in zijn rechterhand en pijlenbundel in de linker.
In het veld 16 - 73, rondom de tekst; CONCORDIA•RES• - PAR•CRES:HOL•
kz. Met guirlandes versierd vierkant met daarbinnen de tekst;
MO:AVR / PROVIN / CONFOE / BELG•AD / LEGIMP•,
daaronder schildje met het stadswapen.
Op de zijkant is het volgende randschrift aangebracht;
D.GEDACHTENIS:V:D:MUNTE.V: AMSTERDAM

De Republiek der Zeven Provinciën was in april 1672 in oorlog geraakt toen het gelijktijdig door Frankrijk, Engeland, het bisdom Münster en het aartsbisdom Keulen werd aangevallen. Deze coalitie werd geleid door de Franse koning Lodewijk XIV die met een enorm leger van zo′n 120.000 man sterk de Republiek binnenviel. Het jaar 1672 is dan ook de geschiedenis in gegaan als het Rampjaar. Spoedig waren grote delen van de Republiek bezet door deze overmacht. Lodewijk XIV had het streven om Frankrijk uit te breiden tot aan de Rijn. De vesting Holland hield echter stand door het in werk stellen van de Hollandse Waterlinie, waarbij grote delen land onder water werden gezet. Amsterdam viel hierdoor niet in handen van de vijand. Er heerste echter grote paniek in de Republiek en een Nederlands spreekwoord uit die tijd luidde dan ook ; het land was reddeloos, de regenten waren radeloos en het volk was redeloos. Gevolg was een volksopstand, aangewakkerd door Oranjegezinden, waarbij prominente regenten en vooraanstaande lieden als Michel de Ruyter, Johan de Witt en Cornelis de Witt valselijk beschuldigd werden van landverraad. De gebroeders De Witt werden door de opstandelingen op brute wijze vermoord. Prins Willem III van Oranje werd de nieuwe stadhouder, die de strijd aanging met de Fransen. Hij werd daarbij gesteund door Spanje, het Habsburgse Rijk en Brandenburg. Hierdoor kwam Frankrijk in een geïsoleerde positie en trok het zich in de loop van 1673 terug uit de Republiek. Officieel werd pas in 1678 de oorlog met Frankrijk en Keulen beëindigd toen de Vrede van Nijmegen werd gesloten. Doordat ook Dordrecht, de muntplaats voor de provincie Holland, in 1672 in handen was gevallen van de Fransen en er geen aanvoer meer was van goud en zilver kon het munthuis aldaar niet langer in werking blijven. Derhalve week men uit naar het niet bezette Amsterdam. In die rijke stad was voldoende zilver en goud beschikbaar. Derhalve kreeg Amsterdam tijdelijk het recht van muntslag en werd in Amsterdam een provisioneel munthuis ingericht. Dat gebeurde in het wachthuis van de Regulierspoort. Vanaf die tijd kreeg de toren van deze poort, gebouwd door de befaamde architect Hendrick de Keyser, de naam ″Munttoren″, die tot aan de dag van vandaag bestaat. Het aangestelde personeel was duidelijk minder kundig dan dat van Dordrecht hetgeen we terugzien in de soms wat slordige stijl en gebrekkige vervaardiging van de munten, met name bij het zilvergeld. De munt van Amsterdam beschikte bovendien niet over de schroefpers, dus werden de munten met de hand geslagen. Deze munten zijn echter de getuigen van een cruciale periode uit onze vaderlandse geschiedenis, die de schoonheid van de munten ondergeschikt maakt. In de jaren 1672 en 1673 werden twee typen munten vervaardigd; de zilveren rijder en de gouden dukaat. Van de gouden dukaat bleef de productie beperkt tot zo′n 56.650 stuks. Van deze gouden dukaten zijn na het wegtrekken van de Fransen in 1673 ook een klein aantal piedforts aangemunt waarvan de stempelvervaardiging en aanmunting wél met veel zorg en kunde heeft plaatsgevonden. Historisch onderzoek geeft aan dat ze moeten zijn gemaakt in het atelier van de Amsterdamse medailleur Christoffel Adolphi, die tevens verantwoordelijk was voor het vervaardigen van de fraaie stempels. Deze exemplaren werden bovendien voorzien van een randschrift die het korte bestaan van het Amsterdamse munthuis memoreren. Van deze piedforts zijn maar weinig exemplaren bewaard gebleven en ze behoren thans tot de grote zeldzaamheden van de provinciale Hollandse muntslag.

Delmonte 779 ; Verkade 40.1var. ; van der Wiel 1 (JMP.1988) ;
HNPM.9.3 ; CNM.2.02.23 ; Friedberg 260
RRR
Munt van grote historische betekenis in een voortreffelijke kwaliteit. Uiterst zeldzaam. 
unc-

19.500,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1728, Dordrecht

gewicht 3,50gr. ; goud Ø 23mm.
zonder muntteken
muntmeester Isaac Westerveen
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250
R
pr-

525,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1729 van VOC-schip

gewicht 3,51gr.; goud Ø 23mm.

Afkomstig uit VOC-schip ’t Vliegent Hart’ (lees Hert), welke op de avond van 3 februari 1735 voor de Zeeuwse kust ten onder ging nadat het om 2 uur in de middag de rede van Rammekens had verlaten met de bestemming Batavia. Het was die avond op een zandbank gelopen en lek geslagen. De naam was waarschijnlijk bedacht door de burgemeester van Vlissingen,Johan van Buytenhem, die o.a. een hert in zijn familiewapen voerde. Het werd gebouwd in opdracht van de “Kamer van Zeeland” op de korendijkwerf te Middelburg. De lengte was 43,70 meter, de breedte 10,90 meter en het was uitgerust met 42 kanonnen. Er waren 256 personen aan boord w.o. 83 soldaten en 6 burgerpassagiers w.o. de befaamde advokaat Jan Douw, die te Batavia een betrekking aan het gerechtshof zou gaan vervullen. Alle kwamen om. Aan boord waren 3 schatkisten met 31800 gulden aan gouden munten en 35012 gulden
aan zilveren munten. In 1982 werd een groot deel van deze lading geborgen.

Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ; CNM.2.28.54 ; Friedberg 250 R
Ongecirculeerd prachtexemplaar met zeer scherpe details. Subliem stuk.
unc

1.250,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1736, Dordrecht

gewicht 3,52gr. ; goud Ø 23mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250
R

zfr/pr à pr-

525,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1741, Dordrecht

gewicht 3,39gr. ; goud Ø 22mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250
R

pr-

525,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1743, Dordrecht

gewicht 3,48gr. ; goud Ø 23mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250
R
kleine beschadigingen aan de rand, verder mooi exemplaar
pr-

425,00 NEDERLAND (NETHERLANDS, KINGDOM) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1744, Dordrecht

gewicht 3,49gr. ; goud Ø 22mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Dit jaartal komt slechts sporadisch voor . Zeer zeldzaam.
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250
RR

pr-

750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1748, Dordrecht

gewicht 3,46gr. ; goud Ø 23mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250  
R

zfr+

395,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1750, Dordrecht

gewicht 3,48gr. ; goud Ø 22mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250
R

pr à pr+

595,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1753/52, Dordrecht

gewicht 3,51gr. ; goud Ø 22mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck

Het jaartal 1753 is gewijzigd uit 1752. Deze jaartalwijziging was tot voor kort onbekend en ontbreekt in de meeste collecties en naslagwerken. Uiterst zeldzaam.

Delmonte- (vgl.775) ; Verkade 39.6 ; HNPM.- (vgl.15) ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250
RRRR
Bijzonder mooi en goed geslagen exemplaar met fijne details.
pr/unc

1.750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1754, Dordrecht

gewicht 3,45gr. ; goud Ø 21mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Dit jaartal komt slechts sporadisch voor. Zeer zeldzaam.
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250
RR

pr à pr+

750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1758, Dordrecht

gewicht 3,46gr. ; goud Ø 21mm.
zonder muntteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250 
R

enkele zeer minieme krasjes
zfr+

345,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1759, Dordrecht

gewicht 3,43gr. ; goud Ø 21mm.
zonder muntteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250

zfr

335,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1760, Dordrecht

gewicht 3,48gr. ; goud Ø 21mm.

The 0.986 pure gold Dutch trade ducat (0.1106oz AGW) minted since 1586 is almost the same weight and dimensions of the standard 0.999 pure gold Venetian Ducat (0.1122oz AGW) minted since 1284. The extensive influence of Provinces of the Netherlands in commerce of the 18th century made these gold coins the International standard of World trade similer to the acceptance of the US$ in the late 20th Century.

Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ; CNM. 2.28.54 ; Friedberg 250
zfr/pr

475,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1761, Dordrecht

gewicht 3,48gr. ; goud Ø 22mm.
zonder muntteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250

pr

550,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1762, Dordrecht

gewicht 3,43gr. ; goud Ø 21,5mm.
zonder muntteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250

zfr

335,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1764, Dordrecht

gewicht 3,48gr. ; goud Ø 22mm.
zonder muntteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250

zfr/ pr à pr-

465,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1768, Dordrecht

gewicht3,44gr. ; goud Ø 21,5mm.
Dit jaartal komt maar weinig voor. Zeldzaam.
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ; CNM.2.28.54 ; Friedberg 250 R
zfr-/zfr

345,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1770, Dordrecht

gewicht 3,48gr. ; goud Ø 22mm.
zonder muntteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250

muntplaatje miniem gegolfd
pr-

450,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1771, Dordrecht

gewicht 3,47gr. ; goud Ø 22mm.
zonder muntteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250

zfr

350,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1777, Dordrecht

gewicht 3,49gr. ; goud Ø 22mm.
zonder muntteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250

pr-

475,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1778, Dordrecht

gewicht 3,50gr. ; goud Ø 22mm.
zonder muntteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ; 
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250

pr-

475,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1779, Dordrecht

weinig gecirculeerd exemplaar met mooie scherpe details
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ; CNM.2.28.54 ;
Friedberg 250

pr/unc

650,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1780, Dordrecht

gewicht 3,47gr. ; goud Ø 22mm.
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ; CNM.2.28.54 ; Friedberg 250
pr-

495,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1781, Dordrecht

gewicht 3,46gr. ; goud Ø 21mm.
zonder muntteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250

pr-/pr

545,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1782, Dordrecht

gewicht 3,47gr. ; goud Ø 22mm.
zonder muntteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250

pr à pr+

575,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden dukaat 1783, Dordrecht

gewicht 3,48gr. ; goud Ø 22mm.
zonder muntteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 775 ; Verkade 39.6 ; HNPM.15 ;
CNM.2.28.54 ; Friedberg 250

zfr

340,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leicestereaal 1586, Dordrecht

gewicht 33,79gr. ; zilver Ø 43mm.
muntmeester Jacob Jansz. de Jonge
stempelsnijder Gerard van Bylaer
muntteken roos
vz. Gelauwerd, gedrapeerd en geharnast borstbeeld van Leicester
naar rechts binnen een cirkel. In de buitencirkel de tekst;
CONCORDIA•RES•PARVAE•CRESCVNT•HOL•❀
kz. De wapenschilden van Gelderland, Vlaanderen, Holland,
Zeeland, Utrecht en Friesland geordend rondom bundel van
zeven pijlen binnen een cirkel. In de buitencirkel de tekst;
MO•ORDIN•PROVIN•FOEDER•BELGIAE•1586•

Robert Dudley (1532-1588), graaf van Leicester, was een vertrouweling en favoriet van koningin Elizabeth I van Engeland. Hij was bijna haar echtgenoot geworden. Toen de Noordelijke Nederlanden de hulp inriepen van Engeland, stuurde zij hem in 1585 om hier te lande de strijd tegen de Spaanse troepen te leiden. Hij werd aangesteld als landvoogd over de Noordelijke Nederlanden. Tegen de zin in van Elizabeth I trok hij te veel macht naar zich toe. Hij ambieerde zelfs om vorst te worden van de Noordelijke Nederlanden. Hij was echter geen groot strateeg. Zo liepen zijn militaire campagnes tegen de Spanjaarden uit op een fiasco. Zware verliezen werden geleden in de slag bij Zutphen (of Warnsveld) op 22 september 1586, waarbij zijn officieren een dubieuze rol hadden gespeeld. Deventer ging verloren aan de Spanjaarden. Reeds in 1587 werd hij door Elizabeth ontboden om terug te keren naar Engeland, alwaar hij in 1588 stierf. In 1586 werd tijdens het bewind van Leicester besloten tot het slaan van nieuwe munttypen, volgens het zogenaamde muntplakkaat van Leicester van 4 augustus 1586, die uniformiteit moesten brengen in de muntslag in de verschillende provincies. Het waren de eerste generaliteitsmunten. Het waren de Leicesterreaal, de gelijkwaardige tegenhanger van de Philipsdaalder, de leicesterrijksdaalder en de kleinere denominaties van deze muntstukken. De stempels werden centraal vervaardigd in de Munt de Dordrecht door de bekwame graveur Gerard van Bylaer. Daar Robert Dudley geen soeverein vorst was, mocht hij niet met naam en toenaam op de munten vermeld worden. We zien echter onmiskenbaar het wat jeugdiger portret van Robert Dudley op de nieuwe munttypen. Met recht kregen ze dan ook de naam Leicesterreaal en leicesterrijksdaalder.

Robert Dudley (1532-1588), a long standing favourite of Elizabeth I, was appointed Earl of Leicester by her in 1564. A well knownladies’ man,he had a string of liaisons which led to him being banished from court but,eventually restored to Elizabeth’s favour, he was placed in command of the Dutch campaign of 1585 to aid the rebels and afforded the title Governor-General of the Dutch Republic. Leicester’s rebels laid siege to Zutphen, defended by a Spanish garrison under prince Alexander of Parma. The Spanish sent a relief column and on 22 September 1586 Leicester attempted to intercept it. He was forced to retire after suffering considerable losses,including the death of his own nephew, Sir Philip Sidney, and returned to England in disgrace.

Delmonte 981 ; Verkade 43.4 ; HNPM.27 ; CNM.2.28.55 ; Davenport 8842 RR
Zeer attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr/pr

3.950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leicesterrijksdaalder 1587, Dordrecht

gewicht 28,76gr. ; zilver Ø 41mm.
muntteken roos
muntmeester Jacob Jansz. de Jonge
In de jaren 1586 - 1593 zijn slechts 2270 stuks
Leicesterrijksdaalders (incl.½) aangemunt. Uiterst zeldzaam.
Delmonte 900 ; Verkade 46.1; HNPM.32 ;
CNM.2.28.60 ; Davenport 8843
RRR
zfr/pr à pr-

3.650,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leicesterrijksdaalder 1595, Dordrecht

Delmonte 901 ; Verkade 46.3 ; HNPM.34 ; CNM.2.28.61 ; 
Davenport 8844
RR
zfr à zfr+

2.150,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leeuwendaalder 1576, Dordrecht

gewicht 27,08gr. ; zilver Ø 41mm.
muntmeester Rochus Grijp
muntteken (roos)

Het portret van de ridder ziet er zeer eigenaardig uit (een zeer kort gezicht).

Some weak parts near the edge, which has resulted in a very weak date.
The head of the knight looks very funny. He has a very short face.

Delmonte 831 ; Verkade 48.3 ; HNPM.22 ; CNM.2.28.66 ; Davenport 8838
Zwaktes aan de rand, waardoor het jaartal zwak is.
zfr+ à zfr/pr

235,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leeuwendaalder 1576, Dordrecht

gewicht 26,87gr. ; zilver Ø 42mm.
muntmeester Rochus Grijp
muntteken roos
Delmonte 831 ; Verkade 48.3 ; HNPM.22 ; CNM.2.28.66 ; Davenport 8838
Lichte zwaktes van de slag.
zfr-/zfr

145,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - HOLLAND - Leeuwendaalder 1586, Dordrecht

gewicht 26,16gr. ; zilver Ø 41mm.
met muntteken roos
Delmonte 831 ; Verkade 48.3 ; HNPM.22 ; CNM.2.28.66 ;
Davenport 8838
RRR
enkele minieme krasjes, uiterst zeldzaam jaartal.
zfr-/zfr

475,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leeuwendaalder 1604, Dordrecht

gewicht 27,24gr. ; zilver Ø 40mm.
muntmeester Jacob Jansz. de Jonge
muntteken roos
Delmonte 832 ; Verkade 49.1 ; HNPM.24 ; CNM.2.28.68 R
Zwaktes van de slag, doch een mooie leeuw. Zeldzaam.
zfr

195,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leeuwendaalder 1609, Dordrecht

gewicht 27,16gr. ; zilver Ø 40mm.
muntteken roos
Delmonte 832 ; Verkade 49.1 ; HNPM.24 ; CNM.2.28.68 RRR
zfr-

395,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leeuwendaalder 1622, Dordrecht

gewicht 27,03gr. ; zilver Ø 40mm.
muntteken roos
Het lijkt er sterk op dat het jaartal 1622 is gewijzigd uit 1621.
Het jaartal 1622 is al uiterst zeldzaam. De eventuele jaartalwijziging
uit 1621 is tot op heden ongepubliceerd. 
Delmonte 832 (R3); Verkade 49.1 ; HNPM.24 ; CNM.2.28.68 RRR
fr/zfr

295,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leeuwendaalder 1633, Dordrecht

gewicht 27,07gr. ; zilver Ø 39mm.
muntteken roos ❀
muntmeester Willem van Bijlaar

In de jaren 1628-1633 werden slechts 91.400 stuks leeuwendaalders aangemunt.
Zeer zeldzaam.

Delmonte 832 (R2) ; Verkade 49.1 ; HNPM.24 ; 
CNM.2.28.68 ; Davenport 4858  
RR
kleine zwaktes van de slag
zfr

325,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leeuwendaalder 1640 Dordrecht

gewicht 27,03gr. ; zilver Ø 40mm.
muntteken roos
muntmeester Adriaan Rottermond
Delmonte 832 (R2) ; Verkade 49.1 ; HNPM.24 ;
CNM.2.28.68 ; Davenport 4858
RR
Attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr/pr

475,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leeuwendaalder 1648, Dordrecht

gewicht 27,24gr. ; zilver Ø 40,5mm.
Delmonte 832 ; Verkade 49.1 ; HNPM. 24 ; CNM. 2.28.68 RRR
zfr-

495,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leeuwendaalder 1649, Dordrecht

gewicht 26,98gr. ; zilver Ø 40mm.
muntteken roos
muntmeester Adriaan Rottermond
Delmonte 832 ; Verkade 49.1 ; HNPM.24 ;
CNM.2.28.68 ; Davenport 4858    R
lichte zwaktes van de slag
zfr-/zfr

195,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Leeuwendaalder 1662/52, Dordrecht

gewicht 27,23gr. ; zilver Ø 42mm.
muntteken roos
Delmonte- (vgl. 832) ; Verkade 49.1 ; HNPM.24 ; CNM.2.28.68 RRR
Lichte zwakte van de slag. De leeuwendaalders uit deze periode kenmerken
zich door een vaak slordige en zwakke slag. Hoogst zeldzame jaartalwijziging.
zfr

450,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - ½ Leeuwendaalder 1577, Dordrecht

gewicht 13,52gr. ; zilver Ø 34mm.
muntmeester Rochus Grijp
muntteken roos

Delmonte 870 ; Verkade 48.4 ; HNPM.23 ; CNM.2.28.67 S
Attractief exemplaar met een mooi patina. Schaars.
zfr

275,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - ½ Leeuwendaalder 1578, Dordrecht

gewicht 13,53gr. ; zilver Ø 34mm.
muntmeester Rochus Grijp
muntteken roos
Delmonte 870 ; Verkade 48.4 ; HNPM.23 ; CNM.2.28.67 R
zfr-

245,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - ½ Leeuwendaalder 1622, Dordrecht

gewicht 12,86gr. ; zilver Ø 33mm.
muntteken roos
Delmonte 871 ; Verkade 49.2 ; HNPM.25 ; CNM.2.28.69 RRR
Afgeplat stukje aan de rand, dat bekrast is. Uiterst zelzaam jaartal.
fr+ à fr/zfr

185,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - 1/2 Leeuwendaalder 1640, Dordrecht

Delmonte 871 ; Verkade 49.2 ; HNPM.25 ; CNM.2.28.69  RRR
zfr-/zfr+

525,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder 1591, Dordrecht

gewicht 28,46gr. ; zilver Ø 41mm.
muntteken roos
muntmeester Jacob Jansz. de Jonge
Delmonte 922 ; Verkade 45.3 ; HNPM.38 ; CNM.2.28.72 ; Davenport 8841 R
Kleine zwaktes van de slag. Mooi patina en goed portret van Willem de Zwijger.
zfr

695,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gehelmde rijksdaalder of prinsendaalder 1602, Dordrecht

gewicht 28,59gr. ; zilver Ø 40mm.
muntteken roos
muntmeester Jacob Jansz. de Jonge

Het betreft hier het laatste jaar van de prinsendaalder. Waarschijnlijk is de productie voor 1602 zeer klein geweest, want het is verreweg de zeldzaamste prinsendaalder van Holland. Er zijn maar enkele exemplaren van bekend. Hoogst zeldzaam.

It concerns here the last year of the prinsendaalder of William the Silent. The production for 1602 must have been very small, as this is by far the rarest prinsendaalder. Only a few examples are known. Coin of the highest rarity.

Delmonte 922 ; Verkade 45.3 ; HNPM.38 ; 
CNM.2.28.72 ; Davenport 4822
RRR

fr/zfr

1.650,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Nederlandse rijksdaalder 1620, Dordrecht

gewicht 28,11gr. ; zilver Ø 40mm.
muntmeester Johan van Sloten of Johan Bencken
muntteken roos ❀
Delmonte 939 ; Verkade 46.4 ; HNPM.40 ;
CNM.2.28.76 ; Davenport 4831
S
Kleine zwaktes van de slag.
zfr-/zfr

235,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - ½ Nederlandse rijksdaalder 1629, Dordrecht

gewicht 14,27gr. ; zilver Ø 33mm.
muntteken roos
muntmeester Willem van Bijlaar
Delmonte 955 (R2) ; Verkade 46.5 ; HNPM.41 ; CNM.2.28.78 RR
Lichte zwaktes van de slag. Zeer zeldzaam.
zfr-

450,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren dukaat 1660, Dordrecht

gewicht 27,83gr. ; zilver Ø 42mm.
muntteken stadswapen van Dordrecht
muntmeester Simon Rottermond
Delmonte 968 ; Verkade 47.2 ; HNPM.47 ; CNM.2.28.79 ; Davenport 4896
Lichte zwakte van de slag, doch voor type een net exemplaar.
zfr

285,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren dukaat 1693, Dordrecht

gewicht 28,03gr. ; zilver Ø 41mm.
muntteken stadswapen van Dordrecht
muntmeester Matthaeus Sonnemans
Delmonte 969 ; Verkade 47.4 ; HNPM.49 ; CNM.2.28.80 ; Davenport 4898
Nauwelijks gecirculeerd exemplar met veel stempelglans,
echter deels zwak geslagen. Mooi patina.
pr-

285,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren dukaat 1693, Dordrecht

gewicht 28,23gr. ; zilver Ø 40mm.
muntteken stadswapen van Dordrecht
muntmeester Matthaeus Sonnemans
Delmonte 969 ; Verkade 47.4 ; HNPM.49 ; CNM.2.28.80 ; Davenport 4898
Ietwat onregelmatig geknipt muntplaatje en zwaktes van de slag.
zfr-

150,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren dukaat 1694/93, Dordrecht

gewicht 27,86gr. ; zilver Ø 40mm.
Jaartal 1694 gewijzigd uit 1693. Zeldzaam.
Delmonte 969; Verkade 47.4; HNPM.49;
CNM.2.28.80; Davenport 4898
R
Attractief exemplaar met een mooi patina. Duidelijke jaartalwijziging.
zfr

345,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Ontwerp Zilveren rijder 1671, Dordrecht

gewicht 33,83gr. ; zilver Ø 43mm.
Proefontwerp van de stempelsnijder Christoffel Adolphi.
vz. Ridder met geheven zwaard te paard naar rechts,daaronder provinciewapen
MO:NO:ARG:PRO:CONFOE.BELG:COM:HOLL:*
kz. Twee gekroonde leeuwen houden het gekroonde generaliteits wapen van
de Republiek der Zeven verenigde Provinciën  CONCORDIA • RES • PARVAE •
CRESCVNT • * 1671• *
De rand heeft men voorzien van de tekst NERVOS * REIPUBLICAE * ACCIDERE *
FACINUS *MORIE * PIANDUM *  hetgeen vertaald luidt ″De zenuw van de staat te
besnoeien is een misdrijf dat met de dood moet worden beboet″

In opdracht van de Staten van Holland heeft de medailleur Christoffel Adolphi deze bijzonder fraaie zilveren rijder ontworpen. Het behoort zonder twijfel tot de fraaiste munt van de Republiek. Ondanks de hoge kwaliteit van zijn werk werd in 1671 niet hij maar Daniël Drappentier aangesteld als stempelsnijder aan de Munt te Dordrecht. De productie van deze zilveren rijders zal zeer gering zijn geweest, waardoor deze proefontwerpen thans zeer zeldzaam zijn.

Delmonte 1015 ; Verkade 41.3 ; HNPM.44 ; CNM.2.28.83 RR
Voortreffelijk exemplaar met een prachtig patina. Kabinetstuk.
unc-

10.500,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren rijder 1673/2, Dordrecht

gewicht 32,68gr. ; zilver Ø 41,5mm.
muntteken roos
Jaartal 1673 gewijzigd uit 1672. Zeer zeldzaam.
Delmonte- (vgl.1014) ; Verkade 42.1 ; HNPM.15 ; CNM.2.28.84 RR
Deze munt vertoont nog de originele muntkleur met stempelglans.
Het is echter ietwat gebrekkig geslagen, met kleine zwaktes.
pr

535,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Piedfort Zilveren rijder 1673, Amsterdam

gewicht 65,03gr. ; zilver 46x47mm.
Geslagen op een vierkant muntplaatje.

Als gevolg van de aanval op de Republiek in 1672 door o.a.Frankrijk werd de Munt van Holland tijdelijk verplaatst naar Amsterdam.In tegenstelling tot Dordrecht was deze stad niet bezet door de vijand en was er voldoende edelmetaal beschikbaar. De stempel vervaardiging en muntslag is in deze
periode vrij slordig,vermoedelijk a.g.v. minder kundig personeel.

Delmonte 1018b ; vgl.Verkade 43.2-3var. ; van der Wiel, type II, no.9 ;
vgl.Davenport 4932  
RRR
zfr/pr

De Republiek der Zeven Provinciën was in april 1672 in oorlog geraakt toen het gelijktijdig door Frankrijk, Engeland, het bisdom Münster en het aartsbisdom Keulen werd aangevallen. Deze coalitie werd geleid door de Franse koning Lodewijk XIV die met een enorm leger van zo’n 120.000 man sterk de Republiek binnenviel. Het jaar 1672 is dan ook de geschiedenis in gegaan als het Rampjaar. Spoedig waren grote delen van de Republiek bezet door deze overmacht. Lodewijk XIV had het streven om Frankrijk uit te breiden tot aan de Rijn. De vesting Holland hield echter stand door het in werk stellen van de Hollandse Waterlinie, waarbij grote delen land onder water werden gezet. Amsterdam viel hierdoor niet in handen van de vijand. Er heerste echter grote paniek in de Republiek en een Nederlands spreekwoord uit die tijd luidde dan ook ; het land was reddeloos, de regenten waren radeloos en het volk was redeloos. Gevolg was een volksopstand, aangewakkerd door Oranjegezinden, waarbij prominente regenten en vooraanstaande lieden als Michel de Ruyter, Johan de Witt en Cornelis de Witt valselijk beschuldigd werden van landverraad. De gebroeders De Witt werden door de opstandelingen op brute wijze vermoord. Prins Willem III van Oranje werd de nieuwe stadhouder, die de strijd aanging met de Fransen. Hij werd daarbij gesteund door Spanje, het Habsburgse Rijk en Brandenburg. Hierdoor kwam Frankrijk in een geïsoleerde positie en trok het zich in de loop van 1673 terug uit de Republiek. Officieel werd pas in 1678 de oorlog met Frankrijk en Keulen beëindigd toen de Vrede van Nijmegen werd gesloten. Omdat ook Dordrecht, de muntplaats voor de provincie Holland, in 1672 in handen was gevallen van de Fransen en er geen aanvoer meer was van goud en zilver kon het munthuis aldaar niet langer in werking blijven. Derhalve werd in Amsterdam een munthuis ingericht in het wachthuis van de regulierspoort. In die rijke stad was voldoende zilver en goud beschikbaar. Vanaf die tijd kreeg de toren van deze poort, gebouwd door de befaamde architect Hendrick de Keyser, de naam “Munttoren”, die tot aan de dag van vandaag bestaat. Het aangestelde personeel was duidelijk minder kundig dan dat van Dordrecht hetgeen we terugzien in de soms wat slordige stijl en gebrekkige vervaardiging van de munten, met name bij het zilvergeld. Deze munten zijn echter de getuigen van een cruciale periode uit onze vaderlandse geschiedenis, die de schoonheid van de munten ondergeschikt maakt. In de Munt te Amsterdam zijn naast munten voor normale circulatie ook bijzonder afslagen vervaardigd, zoals piedforts en afslagen op vierkant muntplaatjes. Dit vooral ter herinnering aan het feit dat de Munt van Holland in deze stad was gevestigd. Deze bijzondere vierkante afslag van een zilveren rijder op dubbel gewicht is daarvan een voorbeeld.

In Dutch history, the year 1672 was rampjaar, the "disaster year." That year, following the outbreak of the Franco-Dutch War and the Third Anglo-Dutch War, the Dutch Republic was simultaneously attacked by England, France, and the prince-bishops Bernhard von Galen, bishop of Münster, and Maximilian Henry of Bavaria, archbishop of Cologne.The invading armies quickly defeated the Dutch States Army and conquered part of the Republic. Normally the coins for Holland were struck in de city of Dordrecht, but this city was concurred by the French. For that reason they moved the provincial mint to Amsterdam, where gold ducats en silver riders were struck in the years 1672-1673. For this special occasion also piedforts were minted, normally on rounds planchets and in some cases on square planchets. These last ones are nowadays rarities and this is a very nice and attractive example.

8.500,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Piedfort zilveren rijder 1673, Amsterdam

gewicht 36,96gr. ; zilver Ø 44mm.
Geslagen in het atelier van Christoffel Adolphi te Amsterdam.
Op de zijkant randschrift:  TER GEDACHTENISSE VAN DE MUNTE VAN AMSTEDAM

In 1672 werd de Republiek aangevallen door Frankrijk, Engeland, Keulen en Münster. Ten behoeve van de oorlogsuitgaven werd een Capitale lening uitgeschreven, waarvoor Amsterdam, de grootste en rijkste handelsstad in Holland, het belangrijkste aandeel leverde. De stad argumenteerde echter dat de capaciteit van de munt te Dordrecht onvoldoende was en dat het transport van een belangrijke lading zilver in oorlogstijd veel te gevaarlijk was. Amsterdam weigerde dan ook het zilver naar Dordrecht te laten brengen en stelde dat het ter plaatse diende vermunt te worden. Op 17 september 1672 gaven de Staten toestemming mits de aanmunting zou eindigen zodra de noodzaak daartoe niet meer bestond. De munt werd van Dordrecht naar Amsterdam verplaatst en de muntslag begon op 9 november 1672 en eindigde op 22 december 1673.

Als van der Wiel 7d, doch dit exemplaar weegt niet rond de 39,8 gram, maar slechts 36,96 gram. Ook hier betreft het dus een afslag op een meer dan enkelvoudig gewicht. Uit deze willekeurige gewichten blijkt duidelijk dat deze stukken geslagen zijn om het korte bestaan van een munthuis te Amsterdam, in de jaren 1672-1673 te memoreren, en dus geslagen zijn als gedenkmunten die niet voor circulatie bestemd waren. De stukken zijn waarschijnlijk vervaardigd door de Amsterdamse medailleur Christoffer Adolphi. Uiterst zeldzaam.

Delmonte 1018e ; Verkade 43.3 ; CNM.2.02.46 en 2.02.50 ;
vgl. van der Wiel, type II, no.7d (JMP.1988) ; HNPM.11.6var.
RRR
Vrijwel als geslagen, doch met de gebruikelijke zwaktes.
pr-

4.250,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren rijder 1694, Dordrecht

gewicht 32,14gr. ; zilver Ø 40,5mm.
In de jaren 1692-1694 werden slechts 69.841 stuks
zilveren rijder aangemunt. Zeer zeldzaam.
Delmonte 1014 ; Verkade 42.1 ; HNPM.45 ; 
CNM.2.28.84 ; Davenport 1827
RR
Geslagen met ietwat gesleten stempels, maar met nog veel stempelglans.
zfr/pr à pr-

935,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren rijder 1734, Dordrecht

gewicht 32,35gr. ; zilver 42mm.

Afkomstig uit VOC-schip ’t Vliegent Hart’,welke op de avond van 3 februari 1735 voor de Zeeuwse kust ten onder ging nadat het om 2 uur in de middag de rede van Rammekens had verlaten met de bestemming Batavia. De naam was waarschijnlijk bedacht door de burgemeester van Vlissingen,Johan van Buytenhem,die o.a. een hert in zijn familie-wapen voerde. Het werd gebouwd in opdracht van de “Kamer van Zeeland” op de korendijkwerf te Middelburg. De lengte was 43,70 meter,de breedte 10,90 meter en het was uitgerust met 42 kanonnen. Er waren 256 personen aan boord w.o. 83 soldaten en 6 burgerpassagiers w.o. de befaamde advokaat Jan Douw,die te Batavia een betrekking aan het gerechtshof zou gaan vervullen. Aan boord waren 3 schatkisten met 31800 gulden aan gouden munten en 35012 gulden aan zilveren munten. In 1982 werd een groot deel van deze lading geborgen.
Oplage slechts 28.385 stuks. Zeer zeldzame munt in een sublieme kwaliteit.

Delmonte 1014 ; Verkade 42.1 ; HNPM. 45 ; CNM.2.28.84 ; Davenport 1827 RR
Attractief exemplaar met goede details and een mooi patina. Zeer zeldzaam.
pr-

1.395,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren rijder 1784, Dordrecht

gewicht 32,13gr. ; zilver Ø 43mm.
Van dit jaartal werden slechts 30.150 stuks geslagen. Zeldzaam.
Delmonte 1014 ; Verkade 42.1 ; HNPM.45 ; CNM.2.28.84 ; Davenport 1827 R
enkele lichte krasjes en gietal aan de rand
zfr/zfr+

245,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren rijder 1793, Dordrecht

gewicht 32,70gr. ; zilver Ø 43mm.

Van dit jaartal werden slechts 49.595 stuks geslagen. Zeldzaam.

Only 49.595 pieces minted. Rare.

Delmonte 1014 ; Verkade 42.1 ; HNPM.45 ;
CNM.2.28.84 ; Davenport 1827
R
zfr

350,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - ½ Zilveren rijder 1766, Dordrecht

gewicht 16,20gr. ; zilver Ø 36mm.
muntteken stadsschild van Dordrecht en roos
muntmeester Wouter Buck

Van de Hollandse halve zilveren rijders uit de periode 1765-1792 is het jaartal 1767 verreweg het meest voorkomend, gevolgd door 1790. Het jaartal 1766 komt aanzienlijk minder voor en is zeldzaam.

Delmonte 1047 ; Verkade 42.2 ; HNPM.46 ; CNM.2.28.88 R
Minieme muntplaatoneffenheid aan de rand.
Nauwelijks gecirculeerd exemplaar met stempelglans.
pr/unc

695,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - 1/2 Zilveren rijder 1767, Dordrecht

gewicht 16,39gr. ; zilver Ø 35,5mm.
Delmonte 1047 ; Verkade 42.2 ; HNPM.46 ; CNM.2.28.88
Bijzonder mooi exemplaar met een attractief patina.
pr/pr-

425,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - 1/2 Zilveren rijder 1790, Dordrecht

gewicht 16,44gr. ; zilver Ø 36,5mm.
Delmonte 1047 ; Verkade 42.2 ; HNPM.46 ; CNM.2.28.88 R
Weinig gecirculeerd exemplaar met veel stempelglans, echter
ietwat zwak geslagen.
pr à pr+

535,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Provinciale driegulden 1681, Dordrecht

gewicht 31,56gr. ; zilver Ø 41mm.

De provinciale drieguldens van Holland uit de jaren 1681-1682 behoren tot de fraaiste driegulden die zijn vervaardigd ten tijde van de Republiek.
Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de bijzonder fraaie stempels van de medailleur Daniël Drappentier. In de jaren 1681-1682 werden in
totaal 67.388 stuks driegulden geslagen. Als munttype en jaartal zeldzaam, in deze subliem staat zeer zeldzaam.

Delmonte 1126 ; Verkade 51.1 ; HNPM.56 ; CNM.2.28.96 R
unc-

4.350,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Provinciale driegulden 1681, Dordrecht

gewicht 31,30gr. ; zilver Ø 41mm.
zonder muntteken
muntmeester mathhaeus Sonnemans

In de jaren 1681-1694 zijn slechts 67.388 stuks drieguldens aangemunt.

Delmonte 1126 ; Verkade 51.1 ; HNPM.56 ; CNM.2.28.96   R
Zeer attractief exemplaar met patina.  Zeldzaam.
zfr/pr à pr-

1.450,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Provinciale driegulden 1682, Dordrecht

gewicht 31,37 gr, ; zilver Ø 41 mm.
In de jaren 1681-1694 werden slechts 67.388 stuks drieguldens aangemunt.
Daarvan komt het jaartal 1681 verreweg het vaakste voor. Zeldzaam.                                                        
Delmonte 1126 ; Verkade 51.1 ; HNPM.56 ; CNM.2.28.96 R
zfr à zfr+

1.095,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Provinciale driegulden 1694/82, Dordrecht

gewicht 31,48gr. ; zilver Ø 41mm.
zonder muntteken
muntmeester Matthaeus Sonnemans

Hoewel er in 1694 zo′n 47.395 stuks driegulden zijn geslagen,zullen dit voornamelijk exemplaren van het tweede type zijn geweest met het jaartal onder de Hollandse maagd en met het generaliteitswapen i.p.v. het provinciale wapen. Dit jaartal van het provinciale type is uiterst zeldzaam en als overslag was het tot voor kort ongepubliceerd. Uiterst zeldzaam.

Delmonte - (vgl.1126) ; Verkade 51.1 ; HNPM.56 ; CNM.2.28.96 RRR
zfr-

1.950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Driegulden 1694, Dordrecht

gewicht 31,31gr. ; zilver Ø 40mm.
muntmeester Mattheus Sonnemans
zonder munt- of muntmeesterteken
1e jaar van het generaliteitstype. Zeldzaam.
Delmonte 1146 ; Verkade 53.1 ; HNPM.56.1 ; CNM.2.28.101 R
Gebruikelijke ietwat zwakke slag d.m.v. de schroefpers.
zfr

550,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Driegulden 1763, Dordrecht

gewicht 31,33gr. ; zilver Ø 40mm.
variant met roosje tussne twee punten, op het altaar en met 3 - G
Het jaartal 1763 komt veel minder voor dan het jaartal 1764. Zeldzaam.
Delmonte 1146;Verkade 53.1;HNPM.61;CNM.2.28.101;Dav.1850 R
kleine muntplaatoneffenheden, doch vrijwel ongecirculeerd exemplaar
pr/unc

395,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Provinciale tweegulden 1687, Dordrecht

gewicht 21,01gr. ; zilver Ø 38mm.
zonder muntteken
muntmeester Matthaeus Sonnemans

Van dit jaartal werden slechts 8.063 stuks aangemunt.De uitgifte van tweeguldenstukken bleek geen succes. Het is bij relatief kleine producties gebleven. Dit munttype werd aangemunt in de jaren 1681,1682 en 1687. In 1694 is de productie nog kort hervat, maar kwam daarna definitief ten einde. In navolging van Holland hebben ook in West-Friesland, Gelderland, Overijssel en Friesland kleine producties van dit munttype plaatsgevonden, eveneens zonder veel succes.

Delmonte 1142 (R2) ; Verkade 51.2 ; HNPM.57 ; CNM.2.28.97 R
Gebruikelijke ietwat zwakke slag, doch weinig gecirculeerd
exemplaar met nog enige stempelglans. Zeldzaam.
pr-

950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Provinciale tweegulden 1687, Dordrecht

Van dit jaartal werden slechts 8063 stuks aangemunt.
Delmonte 1142 ; Verkade 51.2 ; HNPM.57 ; CNM.2.28.97 R
zfr

675,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – provinciale gulden 1681, Dordrecht

gewicht 10,47gr. ; zilver Ø 32mm.
muntmeester Mattheus Sonnemans
zonder munt- of muntmeesterteken
Met waardeaanduiding  I - G.
Delmonte 1172 ; Verkade 51.3 ; HNPM.58 ; CNM.2.28.98 R
Attractief exemplaar met een mooi patina. Zeldzaam.
zfr

575,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - HOLLAND – REPUBLIEK, 1581-1795 - Provinciale gulden 1681, Dordrecht

gewicht 9,54gr. ; zilver Ø 30mm.
Met waardeaanduiding  I - G.

Delmonte 1172 ; Verkade 51.3 ; HNPM.58 ; CNM.2.28.98 R
Licht gesnoeid exemplaar en randtikje. Mooi patina. Zeldzaam.
zfr

395,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – Provinciale gulden 1681, Dordrecht

gewicht 10,46gr. ; zilver Ø 31mm.
muntmeester Mattheus Sonnemans
zonder munt- of muntmeesterteken

Met waardeaanduiding  G - I. Vervaardigd met de schroefpers. Deze variant met waardeaanduiding  G - I is wat zeldzamer dan die met de waardeaanduiding I - G.

Delmonte 1172 ; Verkade 51.4 ; HNPM.58.2 ; CNM.2.28.98 R
zfr

595,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1713, Dordrecht

gewicht 10,13gr. ; zilver Ø 32mm.
muntmeester Matthaeus Sonnemans

Afkomstig uit de muntvondst Bodegraven 1950 (JMP.1951, pag.131.133)

Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104 S
Enkele gietgallen en ietwat zwak geslagen. Schaars
zfr-

80,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1714, Dordrecht

gewicht 10,43gr. ; zilver Ø 31,5mm.

Afkomstig uit de muntvondst Bodegraven 1950 (JMP.1951, pag.131.133)

Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104  S
Kleine zwaktes van de slag, doch vrijwel als geslagen.
pr/unc

225,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – Gulden 1735, Dordrecht

gewicht 10,31gr. ; zilver Ø 31mm.
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104
Ietwat zwakke slag en muntplaatdefect, doch weinig gecirculeerd.
pr

110,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – Gulden 1736, Dordrecht

gewicht 10,37gr. ; zilver Ø 32mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104
Ietwat zwakke salg, doch weinig gecirculeerd exemplaar met nog enige stempelglans.
zfr/pr à pr-

135,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1737/36, Dordrecht

Delmonte- ; Verkade 55.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104 RR
zfr+

210,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – Gulden 1749, Dordrecht

gewicht 10,48gr. ; zilver Ø 32mm.
met gladde rand

Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104 R
Mooie scherpe slag. Zeldzaam jaar.
pr-

175,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1762, Dordrecht

gewicht 10,29gr. ; zilver Ø 32mm.
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104
zfr

75,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1763, Dordrecht

gewicht 10,32gr. ; zilver Ø 32mm.
zonder munt- en muntmeesterteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104
zfr/pr

95,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1764/63, Dordrecht

gewicht 10,42gr. ; zilver Ø 32mm.
Het jaartal 1764 is gewijzigd uit 1763. Zeer zeldzaam.
Delmonte- (vgl.1179) ; Verkade 53.3 ; HNPM.- (vgl.64) ; CNM.2.28.104 RR
zfr

175,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1764, Dordrecht

gewicht 10,46gr. ; zilver Ø 32mm.
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104
Nauwelijks gecirculeerd exemplaar met stempelglans.
Zwakte van de slag en kleine gietgal.
pr/unc

125,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1764, Dordrecht

gewicht 10,52gr. ; zilver Ø 32mm.
zonder munt- en muntmeesterteken
muntmeester Wouter Buck
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104
emkele lichte krasjes
zfr/zfr-

70,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1765/64, Dordrecht

zonder munt- en muntmeesterteken
muntmeester Wouter Buck

Het jaartal 1765 is gewijzigd uit 1764. Deze jaartalwijziging
is niet gepubliceerd in de naslagwerken. Hoogst zeldzaam.

Delmonte- (vgl.1179) ; Verkade 53.3 ;
HNPM.- (vgl.64) ; CNM.- (vgl.2.28.104)
RRRR

Ietwat poreusheid in het muntplaatje,
reeds ontstaan bij de muntplaat vervaardiging.
zfr

350,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1790, Dordrecht

gewicht 10,46gr. ; zilver Ø 32mm.
zonder muntteken
muntmeester Jan Abraham Bodisco
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104 S
Ietwat ovaal gevomd muntplaatje.
Ongecirculeerd prachtexemplaar met de volle stempelglans.
unc

285,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1792, Dordrecht

gewicht 10,50gr. ; zilver Ø 31mm.
muntmeester Jan Abraham Bodisco
zonder munt- of muntmeesterteken
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104
minieme gitegal op de voorzijde
zfr

75,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1792/1791, Dordrecht

Ongepubliceerde jaartalwijziging
Hoogst zeldzaam !
Delmonte- ; Verkade 53.3 ; HNPM.- ; CNM.- R4
pr

435,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1793, Dordrecht

gewicht 10,46gr. ; zilver Ø 32mm.
zonder muntteken
muntmeester Jan Abraham Bodisco
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104
Ongecirculeerd prachtexemplaar met de volle stempelglans.
Voor dit jaartal van een bijzonder scherpe slag, met een prachtig patina.
Zeldzaam in deze hoge kwaliteit.
Amazing quality for the type. Rare this nice.
unc

475,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1793, Dordrecht

gewicht 10,61gr. ; zilver Ø 31,5mm.
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104
Weinig gecirculeerd exemplaar met veel stempelglans, doch ietwat zwak geslagen
pr/unc

145,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1793, Dordrecht

gewicht 10,57gr. ; zilver Ø 31mm.
muntmeester Jan Abraham Bodisco 
zonder munt- of muntmeesterteken
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104
zfr/pr à pr-

90,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gulden 1794, Dordrecht

gewicht 10,40gr. ; zilver Ø 32mm.
muntmeester Jan Abraham Bodisco
zonder munt- of muntmeesterteken
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104
Ietwat flauw geslagen in het centrum, doch feitelijk nauwelijks gecirculeerd.
pr/unc

125,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – Gulden 1794, Dordrecht

gewicht 10,55gr. ; zilver Ø 31mm.
muntmeester Jan Abraham Bodisco
Delmonte 1179 ; Verkade 53.3 ; HNPM.64 ; CNM.2.28.104
zfr

70,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - X Stuivers 1606, Dordrecht

gewicht 5,83gr.; zilver Ø 31mm.
muntteken roos
muntmeester Jacob Jansz. de Jonge

Bij invoering van de generaliteitsmunten in 1606 werd ook een nieuwe denominatie toegevoegd; het zilveren tienstuiverstuk. Net als bij de gouden rijder, was dit munttype ontleend aan het Engelse muntstelsel van ′Coninck Jacob van Groot-Brittaegne′. Het zilveren tienstuiverstuk was de equivalent van de Engelse shilling. De bedoeling was dat dit munttype de grote massa′s circulerende goedkopere (minderwaardige) schellingen van zesstuiver zou gaan vervangen. Hiervan kwam niets terecht. Het nieuwe munttype sloeg totaal niet aan bij de handel en bevolking en werd uiteindelijk praktisch niet aangemunt.Voor Holland bleeft de productie beperkt tot slechts 10.540 stuks. Zeer zeldzaam.

Delmonte 1195 ; Verkade 54.5 ; HNPM.69 ; CNM.2.28.109 RR
zfr/zfr-

975,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Provinciale 10 Stuiver 1681, Dordrecht

gewicht 4,94gr. ; zilver Ø 28mm.
zonder muntteken
muntmeester Mattheus Sonnemans
met waardeaanduiding 10 - S
Het jaartal 1681 komt slechts sporadisch voor en
is veel zeldzamer dan het jaartal 1682. Zeer zeldzaam.
Delmonte 1196 ; Verkade 53.4 ; HNPM.59 ; CNM.2.28.99 RR
Attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr à zfr+

895,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Provinciale 10 Stuiver 1682, Dordrecht

gewicht 5,08gr. ; zilver Ø 28mm.
zonder muntteken
muntmeester Mattheus Sonnemans
met waardeaanduiding 10 - S

Dit munttype komt zowel voor met als zonder waardeaanduiding.
De variant zonder waardeaanduiding komt verreweg het vaakst voor.

Delmonte 1196 ; Verkade 53.4 ; HNPM.59 ; CNM.2.28.99 R
Attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr+

450,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Provinciale 10 Stuiver 1682, Dordrecht

gewicht 5,35gr. ; zilver Ø 28mm.
zonder muntteken
muntmeester Mattheus Sonnemans
zonder waardeaanduiding 10 - S

Dit munttype komt zowel voor met als zonder waardeaanduiding.
De variant zonder waardeaanduiding komt verreweg het vaakst voor.

Delmonte 1196 ; Verkade 53.4 ; HNPM.59 ; CNM.2.28.99 R
Bijzonder  attractief exemplaar met een mooi patina.
pr

750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - X Stuivers 1748, Dordrecht

gewicht 5,41gr. ; zilver Ø 27,5mm.
1e jaar van dit munttype. Met gladde rand.
Delmonte 1198;Verkade 54.2;HNPM.66;CNM.2.28.107
pr/unc

195,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – X Stuivers 1749/48, Dordrecht

gewicht 5,06gr. ; zilver Ø 28,5mm.
Het jaartal 1749 is gewijzigd uit 1748. Schaars.
Delmonte 1198 ; Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107 S
Zeer attractief exemplaar met een prachtig patina.
unc-

325,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – X Stuivers 1749, Dordrecht

gewicht 5,22gr. ; zilver Ø 29mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Met kabelrand. Zeldzaam.
Delmonte 1198 ; Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107  R
Subliem ongecirculeerd prachtexemplaar met de volle stempelglans.
unc

425,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – X Stuivers 1749, Dordrecht

gewicht 5,20gr. ; zilver Ø 29mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Met gladde rand.
Delmonte 1198 ; Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107
unc-

225,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – X Stuivers 1749, Dordrecht

gewicht 5,15gr. ; zilver Ø 28mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Met gladde rand.
Delmonte 1198 ; Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107
zfr/pr à pr-

110,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – X Stuivers 1749, Dordrecht

gewicht 4,95gr. ; zilver Ø 28mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
Met gladde rand.
Delmonte 1198 ; Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107
zfr

75,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND – X Stuivers 1751, Dordrecht

gewicht 5,22gr. ; zilver Ø 27mm.
zonder muntteken
muntmeester Otto Buck
gladde rand
Delmonte 1198 ; Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107
Ongecirculeerd prachtexemplaar met de volle stempelglans.
unc

245,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - X Stuivers 1751, Dordrecht

gewicht 5,26gr. ; zilver Ø 28mm.
met een gladde rand
Delmonte 1198 ; Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107
attractief exemplaar met een mooi patina
pr-

135,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - X Stuivers 1751, Dordrecht

gewicht 5,21gr. ; zilver Ø 27,5mm.
zonder muntteken
muntmesster Otto Buck
met tulprand

Van het jaartal 1751 kennen we drie varianten aangaande de rand, nml. gladde rand, kabelrand en tulprand. In de periode 1751-1762 werden circa 63.140 stuks X stuiverstukken geslagen. Het overgrote deel heeft een gladde rand, bestemd voor normale circulatie. Een veel kleiner deel kreeg een kabelrand en nog een kleiner deel een tulprand. Met name de exemplaren met tulprand zullen vervaardigd zijn om te dienen als relatiegeschenk. Die waren niet voor de normale circulatie bestemd. De productie daarvan is klein geweest, hetgeen de huidige zeldzaamheid verklaard. Zeldzaam.

Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107 R
Attractief exemplaar met een mooi patina.
zfr/pr à pr-

275,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - X Stuivers 1761, Dordrecht

gewicht 5,15gr. ; zilver Ø 28mm.
Laatste jaar van dit munttype. Met kabelrand.
Delmonte 1198 ; Verkade 54.2 ; HNPM.66 ; CNM.2.28.107 R
Miniem montagespoor op de rand. Mooi patina.
Zeldzaam jaartal.
zfr

110,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - ¼ Gulden of muntmeesterpenning 1759, Dordrecht

gewicht 2,87gr. ; zilver Ø 23mm.
muntmeester Wouter Buck
zonder munt- of muntmeesterteken
Verkade 54.3 ; HNPM.67 ; CNM.2.28.108
zfr/pr

70,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - ¼ Gulden of muntmeesterpenning 1759, Dordrecht

gewicht 2,94gr. ; zilver Ø 22,5mm.
muntmeester Wouter Buck
Verkade 54.3 ; HNPM.67 ; CNM.2.28.108
nog enige stempelglans
zfr+

60,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Roosschelling van 6 stuiver 1601, Dordrecht

gewicht 3,97gr. ; zilver Ø 31mm.
vz. Gekroond provinciewapen binnen een gesloten omheining
(de zgn. ″Hollandse tuin″), daarboven jaartal,
rondom MO.NO.COM.HOLLANDIAE en roos
kz. Lang gebloemd kruis met roosje in het hart, 
rondom VIGILATE .DEO. CONFIDENTES
(vetaald; ″Wees waakzaam in vertrouwen op God″)

In tegenstelling tot provincies als Zeeland, Gelderland en Utrecht, kende Holland voor 1601 geen muntstukken ter waarde van 6 stuivers, de zogenaamde schelling. Men besloot derhalve ook over te gaan tot het uitgeven van een muntstuk van die waarde, die immers een welkome aanvulling zou zijn op de muntstukken die tot dan toe te Holland werden geslagen. Dit resulteerde in 1601 tot de uitgifte van een schelling, die vanwege het roosje in het hart van een bloemvormig kruis op de keerzijde uiteindelijk de naam roosschelling kreeg. Dit initiatief van Holland kreeg nog in datzelfde jaar navolging van diverse andere provincies, namelijk West-Friesland, Zeeland, Utrecht en Gelderland, en de rijksstad Deventer. Voor Holland was het blijkbaar geen groot succes, want het is bij dat ene jaar gebleven. West-Friesland, Zeeland en Utrecht hebben dit muntstuk wel langere tijd in productie gehouden en ook Overijssel heeft in 1639 nog roosschellingen aangemunt.

Verkade 55.1 ; HNPM.70 ; CNM.2.28.111 S
miniem slagbarstje en enkele krasjes
fr+

120,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1679, Dordrecht

gewicht 4,85gr. ; zilver Ø 24mm.
vz. Gekoond provinciewapen van Holland tussen 6 - S., daarboven 1 6 7 9, 
rondom de tekst MO:NO:ORD:HOLL:ET:WEST-FRI
kz. Voor de wind varend oorlogsschip; de grote vlag op het achtersteven 
is een effen doek waarop een arm met zwaard, rondom te tekst 
VIGILATE DEO CONFIDENTES

Met de Hollandse wapenspreuk;  VIGILATE  DEO CONFIDENTES :
″weest waakzaam , vertrouwende op God″  (″Watch, trusting in God″)
Deze spreuk stamt uit de tijd van de Opstand  (16e eeuw), en werd ten
tijde van de Republiek de wapenspreuk van de Staaten van Holland.
Het is nog altijd de wapenspreuk van Zuid-Holland.

Übersetzung aus dem Lateinischen Spruch VIGILATE DEO CONFIDENTES;
″Wachet und vertraut auf Gott″.
In der Zeit der Niederländischen Republik war dies der Wappenspruch der Staaten von
Holland, den diese unter dem Wappen der mittelalterlichen Grafschaft Holland führten:
ein roter Löwe auf goldenem Grund. Heute ist das der Wappenspruch der
niederländischen Provinz "Zuid-Holland" (Süd-Holland).

Verkade 55.5 ; vgl. van der Wiel 7a (JMP.1987) ; HNPM.73 ; CNM.2.28.115 R
fr/zfr

95,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1707, Dordrecht

gewicht 4,70gr. ; zilver Ø 26,5mm.
vz. Gekoond provinciewapen van Holland tussen 6 - S., daarboven het jaartal, 
rondom de tekst MO:NO:ORD:HOLL:ET:WEST:FRI
kz. Voor de wind varend oorlogsschip; de grote vlag op het achtersteven 
is een effen doek waarop andreaskruis, rondom te tekst 
VIGILATE DEO CONFIDENTES

Vanaf 1700 werden deze scheepjesschellingen alleen nog voor de V.O.C. aangemunt t.b.v. gebruik in zuidoost Azië. Ondanks zeer grote oplages is slechts een klein gedeelte bewaard gebleven. Sommige jaartallen komen niet of nauwelijks in de handel voor. Van der Wiel (1987) kende dit jaartal nog niet. Hoogst zeldzaam.

Verkade 55.6 ; vgl. van der Wiel- (JMP.1987) ;
HNPM.- (vgl.73) ; vgl.CNM.2.28.115/116
RRRR
zfr-

595,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1721, Dordrecht

gewicht 4,68gr. ; zilver Ø 26mm.
muntmeester Isaac Westerveen

Met de spreuk VIGILATE  DEO CONFIDENTES
vertaald: "wees waakzaam in vertrouwen op God"

Verkade 55.6 ; van der Wiel 26 (JMP.1987) ;
HNPM.74 ; CNM.2.28.116 S
Enkele krasjes op de voorzijde. Mooi patina. Schaars.
zfr+

100,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van Scheepjesschelling 1724/23, Dordrecht

gewicht 6,85gr. ; goud Ø 27mm.
Vervaardigd van dukatengoud (986/1000), op het gewicht van een dubbele gouden
dukaat. Het jaartal 1724 is gewijzigd uit 1723. Ongepubliceerd. Hoogst zeldzaam.
Delmonte- (vgl.816) ; Verkade 55.6 ; HNPM- :(vgl.74.2) ; CNM.- (vgl.2.28.116) R4
pr-

3.250,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1725, Dordrecht

gewicht 4,66gr. ; zilver Ø 26,5mm.
muntmeester Isaac Westerveen

Met de spreuk VIGILATE  DEO CONFIDENTES 
vertaald: "wees waakzaam in vertrouwen op God"

Verkade 55.6 ; van der Wiel 30 (JMP.1987) ;
HNPM.74 ; CNM.2.28.116
R
Kleine zwaktes van de slag. Mooi patina. Zeldzaam jaartal.
zfr+

125,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1727, Dordrecht

gewicht 4,76gr. ; zilver Ø 27mm.
Met de spreuk VIGILATE  DEO CONFIDENTES  :
"wees waakzaam in vertrouwen op God"
Verkade 55.6 ; van der Wiel 32 (JMP.1987) ; HNPM.74 ; CNM.2.28.116 R
Nauwelijks gecirculeerd exemplaar met stempelglans.
pr

245,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1730, Dordrecht

gewicht 5,16gr. ; zilver Ø 27mm.
muntmeester Isaac Westerveen
vz. Gekoond provinciewapen van Holland tussen 6 - S., daarboven I 7 3 0,
rondom de tekst MO:NO:ORD:HOLL:ET:WESTFRI:
kz. Voor de wind varend oorlogsschip; de grote vlag op het achtersteven
is een effen doek waarop andreaskruis, rondom te tekst;
VIGILATE DEO CONFIDENTES

Vanaf 1700 werden deze scheepjesschellingen alleen nog
voor de V.O.C. aangemunt t.b.v. gebruik in zuidoost Azië.

Met de Hollandse wapenspreuk;  VIGILATE  DEO CONFIDENTES  :
″weest waakzaam , vertrouwende op God″  (“Watch, trusting in God”)
Deze spreuk stamt uit de tijd van de Opstand  (16e eeuw), en werd ten
tijde van de Republiek de wapenspreuk van de Staaten van Holland.
Het is nog altijd de wapenspreuk van Zuid-Holland.

Übersetzung aus dem Lateinischen: Wachet und vertraut auf Gott.
In der Zeit der Niederländischen Republik war dies der Wappenspruch der Staaten von Holland, den diese unter dem Wappen der mittelalterlichen Grafschaft Holland führten: ein roter Löwe auf goldenem Grund. Heute ist das der Wappenspruch der niederländischen Provinz "Zuid-Holland" (Süd-Holland).

Verkade 55.6 ; van der Wiel 35a (JMP.1987) ; HNPM.74 ; CNM.2.28.116
Minieme zwaktes van de slag, doch volledig ongecirculeerd exemplaar
met de originele muntkleur. zeldzaam in deze sublieme staat.
Minor weakness but full lustrous uncirculated coin. Mintstate.
Rare this nice.
unc

495,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1735, Dordrecht

gewicht 4,71gr. ; zilver Ø 27mm.
muntmeester Otto Buck
zonder munt- of muntmeesterteken
Verkade 55.6 ; van der Wiel 40 (JMP.1987) ; HNPM.74 ; CNM.2.28.116
licht krasje op de voorzijde
zfr-

75,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1736, Dordrecht

gewicht 4,72gr. ; zilver Ø 27mm.
muntmeester Otto Buck
zonder munt- of muntmeesterteken
Verkade 55.6 ; van der Wiel 41 (JMP.1987) ; HNPM.74 ; CNM.2.28.116
zfr-

95,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1745, Dordrecht

gewicht 5,02gr. ; zilver Ø 27mm.
Van dit jaartal werden slechts 47.170 stuks aangemunt. Zeldzaam.
Verkade 55.6 ; v.d.Wiel 50 (JMP.1987) ; HNPM.74 ; CNM.2.28.116 R
pr- à zfr/pr

165,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van scheepjesschelling 1747, Dordrecht

gewicht 6,85gr. ; goud Ø 27mm.
Geslagen op het gewicht van een dubbele gouden dukaat.
Delmonte 816 ; Verkade 55.6 ; van der Wiel 52a (JMP.1987) ;
HNPM.74.2 ; CNM.2.28.116
RR
unc-/pr

3.250,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Scheepjesschelling 1750, Dordrecht

Verkade 55.6 ; van der Wiel 55 ; HNPM.74 ; CNM.2.28.116 R
pr-

195,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van scheepjesschelling 1751, Dordrecht

gewicht 6,97gr. ; zilver Ø 27mm.
muntmeester Otto Buck
Afslag in goud op gewicht van een dubbele gouden dukaat.
Zeer zeldzaam.
vz. Gekoond provinciewapen van Holland tussen 6 - S., daarboven I 7 5 I, 
rondom de tekst MO:NO:ORD:HOLL:ET WESTFRI:
kz. Voor de wind varend oorlogsschip; de Nederlandse vlag op het achtersteven, 
rondom te tekst  VIGILATE DEO CONFIDENTES

Met de Hollandse wapenspreuk;  VIGILATE  DEO CONFIDENTES :
″weest waakzaam , vertrouwende op God″  (″Watch, trusting in God″)
Deze spreuk stamt uit de tijd van de Opstand  (16e eeuw), en werd ten
tijde van de Republiek de wapenspreuk van de Staaten van Holland.
Het is nog altijd de wapenspreuk van Zuid-Holland.

Übersetzung aus dem Lateinischen Spruch VIGILATE DEO CONFIDENTES;
″Wachet und vertraut auf Gott″.
In der Zeit der Niederländischen Republik war dies der Wappenspruch der Staaten von Holland, den diese unter dem Wappen der mittelalterlichen Grafschaft Holland führten: ein roter Löwe auf goldenem Grund. Heute ist das der Wappenspruch der niederländischen Provinz "Zuid-Holland" (Süd-Holland).


Verkade 55.6 ; van der Wiel 56a (JMP.1987) ; 
HNPM.74.1 ; CNM.2.28.116
RR
Miniem randtikje, doch weinig gecirculeerd exemplaar met goede details.
pr/unc

3.250,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van scheepjesschelling 1777, Dordrecht

gewicht 6,62gr. ; goud Ø 27mm.
Geslagen op het gewicht van een dubbele gouden dukaat.
Delmonte 816 ; Verkade 55.6 ; van der Wiel 82 (JMP.1987) ; 
HNPM.74.2 ; CNM.2.28.116
RR
Minieme oneffenheden in het muntplaatje, verder mooi exemplaar.
pr-

1.850,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van scheepjesschelling 1783, Dordrecht

gewicht 6,95gr. ; zilver Ø 28mm.
muntmeester Wouter Buck
vz. Gekoond provinciewapen van Holland tussen 6 - S., daarboven I 7 8 3,
rondom de tekst MO:NO:ORD:HOLL:ET WESTFRI:
kz. Voor de wind varend oorlogsschip; de Nederlandse vlag op het achtersteven,
rondom te tekst  VIGILATE DEO CONFIDENTES

Afslag in goud op gewicht van een dubbele gouden dukaat.
Na 1761werden voor Holland alleen nog gouden scheepjesschellingen
geslagen, die voornamelijk dienden als relatiegeschenk. Zeer zeldzaam.

Met de Hollandse wapenspreuk;  VIGILATE  DEO CONFIDENTES  :
″weest waakzaam , vertrouwende op God″  (“Watch, trusting in God”)
Deze spreuk stamt uit de tijd van de Opstand  (16e eeuw), en werd ten
tijde van de Republiek de wapenspreuk van de Staaten van Holland.
Het is nog altijd de wapenspreuk van Zuid-Holland.

Übersetzung aus dem Lateinischen: Wachet und vertraut auf Gott.
In der Zeit der Niederländischen Republik war dies der Wappenspruch der Staaten von Holland, den diese unter dem Wappen der mittelalterlichen Grafschaft Holland führten: ein roter Löwe auf goldenem Grund. Heute ist das der Wappenspruch der niederländischen Provinz "Zuid-Holland" (Süd-Holland).

Verkade 55.6 ; van der Wiel 88 (JMP.1987) ;
HNPM.74.1 ; CNM.2.28.116 RR
Nauwelijks gecirculeerd exemplaar met goede details.
pr/unc

3.500,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1718, Dordrecht

gewicht 1,62gr. ; zilver Ø 20mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118 S
zfr

22,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NORTHERN NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1723, Dordrecht

gewicht 1,59gr. ; zilver Ø 20mm.
muntmeester Isaac Westerveen
muntteken roos
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
Nauwelijks gecirculeerd prachtexemplaar met veel stempelglans.
Schaars in deze hoge kwaliteit.
pr/unc

80,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NORTHERN NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van dubbele wapenstuiver 1724/3, Dordrecht

gewicht 3,43gr. ; zilver Ø 20,5mm.
muntmeester Isaac Westerveen
muntteken roos

Gouden afslag op gewicht van een gouden dukaat.
Het jaartal 1724 is gewijzigd uit 1723. Uiterst zeldzaam.

Delmonte- (vgl.813) ; Verkade 56.4 ; HNPM.- (vgl.79.1) ; CNM.2.28.118 RRR
Subliem ongecirculeerd prachtexemplaar met de volle stempelglans.

unc

1.950,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1725/22, Dordrecht

gewicht 1,53gr. ; zilver Ø 20mm.
Het jaartal 1725 is gewijzigd uit 1722. Zeldzaam.

Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118 R
zfr-

26,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1730, Dordrecht

gewicht 1,53gr. ; zilver Ø 20mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
zfr

15,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1732/31, Dordrecht

gewicht 1,58gr. ; zilver Ø 20mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118 R
zfr

25,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NORTHERN NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1736, Dordrecht

gewicht 1,44gr. ; zilver Ø 21mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
Lichte zwakte van de slag, doch weinig gecirculeerd exemplaar met veel stempelglans.

pr-/pr+

40,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1744, Dordrecht

gewicht 1,42gr. ; zilver Ø 19mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
zfr-/zfr

15,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1745, Dordrecht

gewicht 1,53gr. ; zilver Ø 20mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
zfr-

13,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1750, Dordrecht

gewicht 1,52gr. ; zilver Ø 19mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
zfr-

13,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1752, Dordrecht

gewicht 1,59gr. ; zilver Ø 19mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
xf-

45,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1753, Dordrecht

gewicht 1,51gr. ; zilver Ø 20mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
zfr-

13,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1755, Dordrecht

gewicht 1,53gr. ; zilver Ø 20mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
zfr

15,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1763, Dordrecht

gewicht 1,52gr. ; zilver Ø 19mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
zfr-

13,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1769, Dordrecht

gewicht 1,45gr. ; zilver Ø 19mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
zfr-

13,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1776, Dordrecht

gewicht 1,48gr. ; zilver Ø 20mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
exemplaar met nog enige stempelglans
pr-

50,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1789, Dordrecht

gewicht 1,64gr. ; zilver Ø 20mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
kleine zwakte van de slag 
zfr

12,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Dubbele wapenstuiver 1791, Dordrecht

gewicht 1,64gr. ; zilver Ø 20mm.
Verkade 56.4 ; HNPM.79 ; CNM.2.28.118
pr-/pr

30,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Wapenstuiver 1726, Dordrecht

gewicht 0,92gr. ; zilver Ø 15mm.
muntmeester Isaac Westerveen
muntteken roos
Verkade 56.5 ; HNPM.80 ; CNM.2.28.122 S
Subliem exemplaar met de volle stempelglans. Schaars

unc

165,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Wapenstuiver 1727, Dordrecht

gewicht 0,82gr. ; zilver Ø 16,5mm.
muntmeester Isaac Westerveen
muntteken roos
Verkade 56.5 ; HNPM.80 ; CNM.2.28.122 S
Vrijwel ongecirculeerd prachtexemplaar. Schaars.
unc-

140,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Wapenstuiver 1730, Dordrecht

gewicht 0,81gr. ; zilver Ø 15,5mm.
muntmeester Isaac Westerveen
muntteken roos
Verkade 56.5 ; HNPM.80 ; CNM.2.28.122
pr à pr+

110,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van wapenstuiver 1732, Dordrecht

gewicht 1,75gr. ; goud Ø 16mm.
muntteken roos
Geslagen op het gewicht van een ½ gouden dukaat.
Stuivers van dit jaartal werden nooit in het zilver aangemunt.
Delmonte 819 ; Verkade 56.5 ; HNPM.80.1 ; CNM.2.28.122 RR
Bijzonder mooi exemplaar. Zeer zeldzaam.
unc-

935,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Wapenstuiver 1733, Dordrecht

gewicht 0,77gr. ; zilver Ø 15mm.
Verkade 56.5 ; HNPM.80 ; CNM.2.28.122 S
Enkele minieme krasjes. Mooi patina
zfr

45,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Wapenstuiver 1734, Dordrecht

gewicht 0,78gr. ; zilver Ø 16mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos
Verkade 56.5 ; HNPM.80 ; CNM.2.28.122
zfr+

60,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van wapenstuiver 1737/27, Dordrecht

gewicht 1,73gr. ; goud Ø 16,5mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos

Het jaartal 1737 is gewijzigd uit 1727. Uiterst zeldzaam.

Delmonte 819suppl. (R3) ; Verkade 56.5 ; HNPM.80.1 ; CNM.2.28.122 RRR
unc-

1.125,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van wapenstuiver 1738, Dordrecht

gewicht 1,74gr. ; goud Ø 16,5mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos

Dit jaartal werd nooit in zilver aangemunt. Zeer zeldzaam.

Delmonte 819 ; Verkade 56.5 ; HNPM.80.1 ; CNM.2.28.122 RR
Zeer minieme golving in muntplaatje, doch feitelijk nauwelijks gecirculeerd.

pr/unc à unc-

795,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Bezemstuiver 1738, Dordrecht

gewicht 0,84gr. ; zilver Ø 17mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos
Verkade 56.6 ; HNPM.78 ; CNM.2.28.121
unc

80,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Bezemstuiver 1738, Dordrecht

gewicht 0,70gr. ; zilver Ø 17mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos
Verkade 56.6 ; HNPM.78 ; CNM.2.28.121
miniem randhakje
zfr

25,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van bezemstuiver 1738, Dordrecht

gewicht 1,77gr. ; goud Ø 17mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos
Delmonte 820 ; Verkade 56.6 ; HNPM.78.2 ; CNM.2.28.121 R
unc-

595,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Bezemstuiver 1739, Dordrecht

Verkade 56.6 ; HNPM.78 ; CNM.2.28.121
subliem exemplaar met de volle stempelglans
unc

80,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van bezemstuiver 1740, Dordrecht

gewicht 1,81gr. ; goud Ø 16mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos
Delmonte 820 ; Verkade 56.6 ; HNPM.78.2 ; CNM.2.28.121 RR
Vrijwel ongecirculeerd prachtexemplaar. Zeer zeldzaam.
unc/unc-

795,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van bezemstuiver 1741/40, Dordrecht

gewicht 1,72gr. ; goud Ø 17mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos

Het jaartal 1741 is gewijzigd uit 1740. Ongepubliceerd. Hoogst zeldzaam.

Delmonte- (vgl.820) ; Verkade 56.6 ; HNPM. - (vgl.78.2) ;
CNM.- (vgl.2.28.121)
R4
unc-

950,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van bezemstuiver 1749, Dordrecht

gewicht 1,70gr. ; goud Ø 17mm.
geslagen op gewicht van ½ gouden dukaat
Delmonte 820 ; Verkade 56.6 ; HNPM.78.2 ; CNM.2.28.121 RR
unc-

750,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Bezemstuiver 1760, Dordrecht

gewicht 0,79gr. ; zilver Ø 17mm.
Verkade 56.6 ; HNPM.78 ; CNM.2.28.121
Ongecirculeerd exemplaar met stempelglans.
unc

85,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Bezemstuiver 1764, Dordrecht

gewicht 0,79gr. ; zilver Ø 17mm.
Verkade 56.6 ; HNPM.78 ; CNM.2.28.121
unc

85,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Bezemstuiver 1764, Dordrecht

gewicht 0,74gr. ; zilver Ø 17mm.
muntmeester Wouter Buck
muntteken roos
Verkade 56.6 ; HNPM.78 ; CNM.2.28.121
minieme zwakte van de slag
unc/unc-

70,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit z.j. (1590-1598), Dordrecht

gewicht 3,36gr. ; koper Ø 24mm.
Verkade 57.3 ; PW.2004 ; HNPM.81 ; CNM.2.28.123
enkele kleine putjes en krasjes
zfr+

60,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit z.j. (1590-1598), Dordrecht

gewicht 3,66gr. ; koper Ø 22mm.
Verkade 57.3 ; PW.2004 ; HNPM.81 ; CNM.2.28.123
donkergroen patina
zfr-

40,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Alslag in zilver van duit 1702, Dordrecht

gewicht 3,32gr. ; zilver Ø 23mm.
muntmeester Mattheus Sonnemans
muntteken roos
Verkade 57.6 ; Purmer & van der Wiel 2007.5 ; HNPM.84.3 ; CNM.2.28.126
zfr/pr à pr-

115,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren afslag van duit 1702, Dordrecht

gewicht 3,52gr. ; zilver Ø 23mm.
Verkade 57.6 ; Purmer & van der Wiel 2007.5 ; CNM.2.28.126
Enkele lichte krasjes op de keerzijde. Mooi patina. 
pr-

110,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1707, Dordrecht

gewicht 3,76gr. ; koper Ø 23mm.

Misslag ; het muntstempel heeft het muntplaatje nogmaals geraakt
aan de rand waardoor een uitstulping is ontstaan. Zeldzaam.

Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
zfr/pr à pr-

125,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1723, Dordrecht

gewicht 3,54gr. ; koper Ø 22mm.
muntmeester Isaac Westerveen
muntteken roos
Verkade 57.6 ; Purmer & van der Wiel 2007 ; 
HNPM.84 ; CNM.2.28.126

stempelbreuk op de voorzijde
pr-

65,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1723, Dordrecht

gewicht 3,54gr. ; koper Ø 22mm.
Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
lichte zwakte
zfr+

16,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1739, Dordrecht

gewicht 3,43gr. ; koper Ø 22mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos

Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
zfr/pr à pr-

35,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1739, Dordrecht

gewicht 2,99gr. ; koper Ø 22mm.
Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
fr/zfr

10,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1739, Dordrecht

gewicht 3,30gr. ; koper Ø 23,5mm.

Op de voorzijde gedreven oosterse afbeelding;  boom met links daarvan grotere en kleine personage met hoed, rechts daarvan een persoon staande naar links met kom in rechterhand, tussen hen een theepot. Zeer vakkundig vervaardigd en zeer zeldzaam.

vgl. Verkade 57.6 ; vgl. PW.2007 ; vgl. HNPM.84 ;
vgl. CNM.2.28.126
RR
zfr+

425,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Gouden afslag van duit 1739, Dordrecht

gewicht 5,23gr. ; goud Ø 22mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos

Gouden afslag van een duit op gewicht van 1 ½ gouden dukaat. De meeste gouden afslagen van duiten zijn geslagen op gewicht van een dubbele gouden dukaat. Ongecirculeerd prachtexemplaar. Zeer zeldzaam.

Gold strike of a Holland (copper) duit, struck on the weight of a 1 ½ gold ducat. These are much more rare than gold duits on the weight of a double ducat. Exceptional high quality. Mintstate. Very rare.

Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
unc

4.500,00 ZUIDELIJKE NEDERLANDEN (SOUTHERN NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren afslag van duit 1739, Dordrecht

gewicht 3,84gr. ; zilver Ø 22mm.
Verkade 57.6 ; Purmer & van der Wiel 2007.5 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
unc-

165,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren afslag van duit 1739, Dordrecht

gewicht 3,66gr. ; zilver Ø 22mm.
Verkade 57.6 ; PW.2007.5 ; HNPM.84.3 ; CNM.2.28.126
zfr

80,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren afslag van duit 1744, Dordrecht

gewicht 3,58gr. ; zilver Ø 22,5mm.
muntteken roos
In 1744 zijn geen koperen duiten geslagen, alleen afslagen in zilver en goud. Zeldzaam.
Verkade 57.6 ; Purmer & van der Wiel 2007.5 ; HNPM.84.3 ; CNM.2.28.126 R
Ongecirculeerd prachtexemplaar met de volle stempelglans.
unc

235,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren afslag van duit 1746/5, Dordrecht

gewicht 3,16gr. ; zilver Ø 22mm.
muntmeester Otto Buck
muntteken roos

Het jaartal 1746 is gewijzigd uit 1745. Van deze jaartallen
zijn geen koperen duiten aangemunt. Zeer zeldzaam.

Verkade 57.6 ; PW.- (vgl.2007.5) ; HNPM.- (vgl.84.3) ; CNM.2.28.126 RR
attractief exemplaar met een mooi patina
zfr/pr à pr-

225,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren afslag van duit 1752, Dordrecht

gewicht 3,01gr. ; zilver Ø 21,5mm.
muntteken roos
Afslag in zilver. Zeldzaam. In 1752 zijn geen koperen duiten geslagen,
alleen afslagen in goud en zilver. Zeldzaam.
Verkade 57.6 ; Purmer & van der Wiel 2007.5 ; 
HNPM.84.3 ; CNM.2.28.126
R
pr

145,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1754, Dordrecht

gewicht 2,88gr. ; koper Ø 20,5mm.
Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
fr/ zfr à zfr-

10,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren afslag van duit 1755, Dordrecht

gewicht 3,14gr. ; zilver Ø 22mm.
Afslag in zilver. Zeldzaam. In 1755 zijn geen koperen duiten geslagen,
alleen afslagen in goud en zilver. Zeldzaam.
Verkade 57.6 ; Purmer & van der Wiel 2007.5 ; CNM.2.28.126 R
unc-

185,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Zilveren afslag van duit 1761, Dordrecht

gewicht 2,92gr. ; zilver Ø 22mm.
muntmeester Wouter Buck

muntteken roos
Afslag in zilver. Van dit jaartal werden geen koperen duiten geslagen. Zeldzaam.
Verkade 57.6 ; Purmer & van der Wiel 2007.5 ;
HNPM.84.3 ; CNM.2.28.126 R
kras op de keerzijde
zfr

50,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1765, Dordrecht

gewicht 3,35gr. ; koper Ø 22mm.
Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
zfr/pr

35,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1766, Dordrecht

gewicht 3,56gr. ; koper Ø 21,5mm.
Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
muntplaatje met strookeinde
pr

60,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1769, Dordrecht

gewicht 2,88gr. ; koper Ø 21mm.
variant;  iets hoger geplaatje 9 in het jaartal
Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
zfr-

17,00 NETHERLANDS - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1780, Dordrecht

gewicht 3,54gr. ; koper Ø 20,5mm.
Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
ietwat zwakke slag

pr/unc

75,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1780, Dordrecht

gewicht 2,95gr. ; koper Ø 21mm.
muntmeester Wouter Buck
muntteken roos

Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
Minieme zwakte van de slag, doch nauwelijks gecirculeerd exemplaar.
pr

55,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - Duit 1780, Dordrecht

gewicht 3,21gr. ; koper Ø 21mm.
Verkade 57.6 ; PW.2007 ; HNPM.84 ; CNM.2.28.126
enkele lichte krasjes
zfr-

10,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - STAD GORINCHEM - Rozenobel van 9 gulden z.j. (1585-1587)

gewicht 7,55gr. ; goud Ø 37mm.

Het betreft hier een nabootsing van de Engelse rosenobel van Edward IV (1461-1483). In de Engelse munthandel wordt deze munt wel ten onrechte aangeduid als “Flemish nobel”. Het betreft hier echter een rosenobel die met Vlaanderen niets van doen heeft. Van dit munttype bestaan twee typen; een type zonder enige verwijzing naar Gorinchem, en een type met het wapenschildje van Arkel op het achtersteven, de heerlijkheid waar Gorinchem bestuurlijk onder viel. Dit exemplaar is van het eerste type.

Delmonte 825ter  ; Verkade- ; HNPM.14 ; CNM.2.18.4 ; Friedberg 80a R
zfr+

2.450,00 NOORDELIJKE NEDERLANDEN (NETHERLANDS) - REPUBLIEK, 1581-1795 - HOLLAND - STAD GORINCHEM - Rozenobel van 9 gulden z.j. (1585-1587)

gewicht 7,55gr. ; goud Ø 37mm.

Het betreft hier een nabootsing van de Engelse rosenobel van Edward IV (1461-1483). In de Engelse munthandel wordt deze munt wel ten onrechte aangeduid als “Flemish nobel”. Het betreft hier echter een rosenobel die met Vlaanderen niets van doen heeft. Van dit munttype bestaan twee typen; een type zonder enige verwijzing naar Gorinchem, en een type met het wapenschildje van Arkel op het achtersteven, de heerlijkheid waar Gorinchem bestuurlijk onder viel. Dit exemplaar is van het tweede, veel zeldzamere, type.

Delmonte 825bis(R4) ; JMP.1917, pag.65,type f ; HNPM.15 ;
CNM.2.18.3 ; Friedberg 80i
RR
zfr

3.950,00 

< Terug


© Copyright 2012  |  Munthandel G. Henzen  |  Tel. +31(0)343-430564  |  Fax +31(0)343-430542  |  info@henzen.org | Privacybeleid